• Hannover (main office)
  • +49-511-89944-30
  • Tel-Aviv
  • +972-050-5354897

חיפוש

רכישת הנדל"ן
בגרמניה

החוק הגרמני לא מבדיל ברכישת נדל"ן בין אזרחי מדינות. ישנה חסינות לקניין פרטי בגרמניה. החברה שלנו אינה מוכר/רוכש של נכס שהלקוח מעוניין בו. אנו עובדים לטובת הרוכש וממלאים אחר כל הוראותיו. כריתה של חוזה בכתב היא האחריות לביצוע התחייבויותינו

לקרוא מלא

תרשים קניית הנדל"ן
דרך הוצל"פ

רכישת נכסים ממושכנים דרך הליך משפטי מאפשרת לקבל מחיר נמוך מאשר במכירה ישירה. ניסיון רב של רכישות הלקוחות שלנו מאפשר לנו לומר בבטחה – זה שווה את זה! נכסים שרובצים עליהם חובות בלתי מוחזרים או חסרי בעלים ידועים יכולים להימכר רק דרך הליך משפטי

לקרוא מלא

תרשים קניית הנדל"ן
במחירה ישירה

ממועד בחירת הנכס ועד העברת זכות הבעלות יכולים לחלוף עד מספר חודשים. זהו החלק הפעיל בעבודת המומחים שלנו בתמיכה של הלקוח בעסקת הנדל"ן. יהיה צורך לבחון שורה של מסמכים המאשרים הן את הטוהר המשפטי של הנכס והן את רכיב ההכנסות/הוצאות המוצהר שלו

לקרוא מלא

רשימת השירותים
בהליך הקניה

ממועד בחירת הנכס ועד העברת זכות הבעלות יכולים לחלוף עד מספר חודשים. זהו החלק הפעיל בעבודת המומחים שלנו בתמיכה של הלקוח בעסקת הנדל"ן. יהיה צורך לבחון שורה של מסמכים המאשרים הן את הטוהר המשפטי של הנכס והן את רכיב ההכנסות/הוצאות המוצהר שלו

לקרוא מלא